โรงพยาบาลพญาเม็งราย ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

โทรศัพท์: 053-799033

.

ITA 2565 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment)

ปีงบประมาณ 2565

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง
1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)
1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)
1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย
  1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
  5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2564
  6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
  10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
  12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
  15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
  16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
  17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปี
  17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  17.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

   MOIT03 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   1.1 มีบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

   2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    

    MOIT04 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    1.1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
    ของหน่วยงาน
    1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
    1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
    1.4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
    15มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    ข้อ2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา
            ที่กำหนด

    2.1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    2.2  มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

          -แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ(ไตรมาส3)
          - งบลงทุน ทุกไตรมาส
          - งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
    2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    ข้อ 3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

    3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
          และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่12ตุลาคม 2560 

          และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ        จำนวน 2แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
    3.3  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    ไตรมาสที่ 4

    ข้อ 2.1 รายผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

    ข้อ2.2 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการ

    ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

     MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     ไตรมาสที่1

     1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - บันทึกข้อความเผยแพร่รายงาน สขร (ไตรมาส 3 )


     2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

     ไตรมาสที่ 1
               เดือนตุลาคม 2564

             เดือนพฤศจิกายน 2564

              เดือนธันวาคม 2564

              ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกราคม 2565

              ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

              ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565

              ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร 1 เดือน เมษายน 2565

               ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร 1 เดือน พฤษภาคม  2565 

               ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร 1 เดือน มิถุนายน  2565  

               ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร 1 เดือน กรกฏาคม 2565

               ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร 1 เดือน สิงหาคม 2565

                   ไตรมาส4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565


     3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

      MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      ข้อ 1. รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

      ข้อ2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ

      ข้อ3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

      ข้อ4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

      ข้อ 5. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร(ไตรมาส 3)

      ข้อ 6. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการระดับดีเด่นและดีมาก (ไตรมาส 3 )

      ข้อ 7.รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ( ไตรมาส 3 )

      ข้อ 8. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

       

        

       MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

       ข้อ 1.1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ

       ข้อ1.2 โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและการ

       ข้อ2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้

       ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู็บริหารเพื่อรับทราบ

       ข้อ 4 รายงานสรุปผลการอบรมโครงการคุณธรรม

       ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรม

       ข้อ6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

        MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 

        ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

        ข้อ1.2 หนังสือรายงานผลสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิ และขออนุญาตเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพญาเม็งราย

        ข้อ1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

        ข้อ2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

        ข้อ2.2 หนังสือรายงานผลสรุปการดำเนินงาน

        ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

        ไตรมาสที่ 4 

        ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

        ข้อ1.2 หนังสือรายงานผลสรุปการดำเนินงาน

        ข้อ1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

         

         MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 

                  ข้อ 1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองโรงพยาบาลพญาเม็งราย

                  ข้อ 2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

                  ข้อ 3. แนวทางการขอยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรูป (ครุภัณฑ์)และพัสดุประเภทสิ้นเปลือง (วัสดุ)

                  ข้อ 4. แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

                  ข้อ 5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

          MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 

                  ข้อ1.1 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบอนุมัติ

                  ข้อ1.2  แผนปฏิบัติการป้อองกันและปราบปราม

                  ข้อ1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

                  ข้อ2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด

                  ข้อ2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค

                  ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

           MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 

           ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด

           ข้อ1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

           ข้อ1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

           ข้อ2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด

           ข้อ2.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติ

           ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

           ไตรมาสที่ 4

           ข้อ 3.1  มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

           ข้อ 3.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

           ข้อ3.3  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

           ข้อ4.1  บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด

           ข้อ 4.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

           ข้อ 4.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

            

            MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน 

                     ข้อ1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม

                     ข้อ2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความ

                     ข้อ3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

                     ข้อ4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

                     ข้อ5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

             MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

              ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไร

              ข้อ2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ

              ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

             ไตรมาสที่ 4

             ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไร

             ข้อ2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของ

             ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

              

              MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

                         ข้อ 1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองโรงพยาบาลพญาเม็งรายและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

                         ข้อ 2. ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

                         ข้อ 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

                         ข้อ 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนา

              ไตรมาสที่ 4

              ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผล

              ข้อ 2.2 Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 9

              ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

              ผู้อำนวยการ

              ผอ.

              แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์
              ผู้อำนวยการ
              โรงพยาบาลพญาเม็งราย
              053-799-033

              แผนที่ รพ.

              คุณอยู่ที่

              จำนวนผู้ใช้งาน

              มี 119 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์