วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์

  เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 ค่านิยมร่วมขององค์กร

  การทำงานเป็นทีม  ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ชุมชนมีส่วนร่วม

 พันธกิจ

  1. ให้บริการสุขภาพครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
  2. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนด้านการจัดบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย และส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลและเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 6  เพิ่มขีดความ สามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ปรับรูปแบบกระบวนการนิเทศติดตามประเมินผล

นโยบายผู้บริหาร