เกี่ยวกับเรา

About Us

PHAYAMENGRAI HOSPITAL

             โรงพยาบาลพญาเม็งราย ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 10 บ้านสันเชียงใหม่ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  มีพื้นที่ที่ได้รับบริจาคเพื่อสร้างดรงพยาบาลจำนวน 28 ไร่ และสร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2558

เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ให้บริการทางด้านรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรค แก่ประชาชนในเขตกิ่งอำเภอพญาเม็งรายและอำเภอใกล้เคียงโดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีพ.ศ. 2528  ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ทางโรงพยาบาลได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน และยกระดับจากโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงเป็นโรงพยาบาล 30 เตียงในปีพ.ศ. 2543  ที่ผ่านมา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใน ปี พ.ศ. 2560 นี้ โรงพยาบาลพญาเม็งรายได้ขอยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เพื่อให้เพียงพอต่อความต่อผู้ที่มารับบริการ 

 

โครงสร้างหน่วยงาน