8 กรกฎาคม 2563 การประชุมสัญจร ศูนย์พึ่งได้ (OSCC)

การประชุมสัญจร ศูนย์พึ่งได้ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในการช่วยเหลือเด็กและสตรีในพื้นที่ เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาการร่วมกับสหวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทีมนิติแพทย์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล นักกฎหมาย ตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมพบโชค รพ.พญาเม็งราย