รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

17 ก.ค. 63

โรงพยาบาลพญาเม็งรายเข้าร่วมคัดกรองพัฒนาการเด็ก

ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 2 เมษายน 2558