รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่30 ตุลาคม 2562 ทางโรงพยาบาลพญาเม็งรายขอขอบพระคุณ คุณแม่ฟองจันทร์ อรรคอำนวย พร้อมด้วยลูก-หลาน

ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริจาคเงินจำนวน10,000บาท ให้กับโรงพยาบาลพญาเม็งราย ..

จึงขอขอบคุณในจิตศรัทธาครั้งนี้และขออำนาจแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว

จงมีความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอด