รับมอบเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Non – Stress Test, NST).

วันที่9 ตุลาคม 2562


ทางโรงพยาบาลพญาเม็งรายขอขอบพระคุณ คุณรัชฎาภรณ์ วนิชย์ถนอม ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ..


เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Non – Stress Test, NST). จำนวน1เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพญาเม็งราย ..


จึงขอขอบคุณในจิตศัทธาครั้งนี้และขออำนาจแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป