ITA

ITA

 1. EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

2. EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

3. EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

  – เอกสารการเผยแพร่แผนในระบบ e-GP

  – ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ณ สถานที่ปิดประกาศ

 – Print Screen จากเวปไซต์

4. EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

5. EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 

 •  

 •  

 •  

6. EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

 •  

 •  

 •  

7. EB7 ผู้มีได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

  •  

  •  

  •  

8. EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 •  

 •  
 •  

 •  
 •  

 •  
 •  

9. EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

10. EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี 

 •  

11. EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา 

 •  

 • รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน

 •  

 •  

12. EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 

 •  
 •  

 •  

 •  
 •  
 •  

13. EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ 

 •  

 • มาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

 •  

 •  

14. EB14 หน่วยงานมรการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 

 •  

 •  

 •  

15. EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

 •  

16. EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

 •  

 •  

 •  

17. EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

18. EB18 โครงการการขับเคลื่อนให้ความรู้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2560 

 •  

 •  

 •  

 •  

19. EB19 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสื่อสัตย์สุจริต พัฒนาความโปร่งใส 

 •  

 •  

 

20. EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 •  
 •  
 •  
 •  

21. EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

22. EB22 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ รพ. 

 •  

23. EB23 หัวข้อ แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 

 •  

 •  

24. EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนที่เกี่ยวข้อง 
     –
    

25. EB25 

26. EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 •  

 •  

 •