ITA

ITA

  1. EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

2. EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

3. EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

  – บันทึกข้อความแนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

  – แนวทางในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร

4. EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

5. EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 

6. EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

7. EB7 ผู้มีได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

8. EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

9. EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

10. EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี 

11. EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา 

12. EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 

13. EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ 

14. EB14 หน่วยงานมรการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 

15. EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

16. EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

17. EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน 

18. EB18 โครงการการขับเคลื่อนให้ความรู้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2560 

19. EB19 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสื่อสัตย์สุจริต พัฒนาความโปร่งใส 

บันทึกขอเชิญประชุมครั้งที่ 2

20. EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21. EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

22. EB22 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ รพ. 

23. EB23 หัวข้อ แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 

24. EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนที่เกี่ยวข้อง 
     – ขออนุมัติกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน
     – รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
   –แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

25. EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน 

26. EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้